Godinë shërbimi

Vendodhja: Tirane

Godinë shërbimi 3-4 kate dhe një kat nentokë, për magazinim dhe montim lodra për femijë. Ndërtesa gjendet në rrugën dytësore “Tirane-Vorë”, Km. 10.

E gjithe struktura është kostruksion beton arme i pastër (Faccia Vista). Vlera e objektit 1,200,000 Euro.